onsdag 19 mars 2008

TORYUMON COMMERCIAL 2 TORYUMON COMES TO JAPAN JAN-FEB 1999

1. Genki Hiroguchi VS Hiroyuki Kanda (31/1, Clips)
2. Kenichiro Arai VS Susumu Mochizuki (31/1, Clips)
3. Taru VS Stalker Ishikawa (31/1, DUD)
4. Magnum Tokyo, Yoshiyuki Saito & Dragon Kid VS
Shimia Nobunaga, Sumo Fuji & Judo Suwa (31/1, Elimination, ***1/2)
5. Magnum Tokyo VS Shima Nobunaga (5/2, ***1/2)
6. Dragon Kid VS Dr Cerebro (6/2, Clips)
7. Dragon Kid VS Judo Suwa (7/2, **1/2)
8. Magnum Tokyo VS Great Sasuke (7/2, ****)

TORYUMON T2P DEBUT (13/11/2001)

1. Takayuki Yagi VS Shuji Kondo (***)2. TARU-cito VS Raimu Mishima
(Handicap rules - Mishima needed a 4-count to win, TARU-cito a 2-count, **)3. Tooru Owashi VS Jun Ogawauchi (3/4*)4. Kinya Oyanagi VS Yoshikazu Taru (***)
5. Masato Yoshino & Stevie Tsujimoto VS Mori-ken Taro & Takamichi Iwasa (****1/2)6. Milano Collection AT VS Ryo Saito (2/3, ****)

TORYUMON 3 RD ANIVERSARY PPV (01/07/2001)

1. Kennichiro Arai & Gran Apache VS Genki Horiguchi & Yoshiyuki Saito (***3/4)2. Yoshikazu Taru VS Stalker Ichikawa (DUD)3. Dragon Kid, Ryo Saito & Ricky Marvin VS
Susumu Michizoki, Yasushi Kanda & Darkness Dragon (****)4. Dick Togo vs. Chocoflake K-ICHI (**)5. CIMA, Judo Suwa & Big Fuji vs. Great Sasuke, Tiger Mask & El Hamada (***)6. Masaaki Michizuki vs. Tokyo Magnum (***1/4)

T2P LEAGUE TOURNAMENT (03/03/2002)

1. Antohny W.Mori VS Takayuki Yagi VS Stevie Tsujimoto (***)
2. Shuji Kondo VS Toru Owashi (*1/4)
3. Masato Yoshino VS Antohny W.Mori (**1/2)
4. Milano Collection A.T VS Shuji Kondo (DUD)
5. Shachikoko Machinies VS Raimu Mishima & Noriaki Kawabata (*1/2)
6. Taru & Tarucito VS Ryo Saito & Kinya Oyanagei (**1/2)
7. Milano Collection A.T VS Masato Yoshino (*)

TORYUMON 4TH ANIVERSARY PPV (07/07/2002)

1. Shuji Kondo, Takayuki Yagi & Berlinetta Boxer VS
Kenichiro Arai, Super Shisa & Raimu Mishima (**3/4)
2. Tarucito VS Stoker Ichikawa (DUD)
3. Ricky Marvin VS Super Nova (**1/4)
4. Great Sasuke & Atlantis VS Negro Casas & Sasuke the Great (**1/2)
5. Suwa VS Susumu Yokosuka (**1/2)
6. Cima, Don Fuji & Yoshikazu Taru VS Magnum Tokyo, Darkness Dragon & Genki Horiguchi
VS Masaaki Mochizuki, Dragon Kid & Ryo Saito (***3/4)

TORYUMON VS T2P PART 1 & 2 ( 08/09/2002)

1. Susumu Yokosuka & Genki Hiroguchi VS Second Doi & Takamichi Iwasa (**3/4)
2. Kinya Oyanagei VS Raimu Mishima (**1/2)
3. Ultimo Dragoncito VS Stalker Ishikawa (DUD)
4. Ryo Saito, Kenichiro Arai & Super Shisa VS
Antohny W.Mori, Henry III Sugawara & Philip J.Fukumasa (**3/4)
5. SUWA VS Touro Owashi (*)
6. Masaaki Mochizuki VS Ultimo Dragon (**)
7. Maknum Tokyo, Disco Inferno & Latin Lover VS
Condotti Shuji, Berlinetta Boxer & Pescatore Yagi (**1/4)
8. Milano Collection A.T, YOSSINO & Brother YASSINI VS CIMA, Don Fuji & Taru (***1/4)
9. Dragon Kid VS Darkness Dragon (Mask VS Mask, ***1/4)

TORYUMON 5TH ANIVERSARY PPV (29/06/2003)

1. Milano Collection AT, Yassini & Pescatore Yagi VS Suwa, Taru & Don Fuji (**3/4)
2. Takamichi Iwasa & Anthony W. Mori VS Raimu Mishima & Second Doi (***)
3. Condotti Shuji VS Jun VS Touru Owashi (*3/4)
4. Great Sasuke VS Stalker Ichikawa (DUD)
5. YOSSINO VS K-Ness (***)
6. Genki Horiguchi, Ryo Saito & Susumo Yokosuka VS
Maasaki Mochizuki, Araken & Dragon Kid (****)
7. Magnum Tokyo VS Cima (***1/2)

TORYUMON X DEBUT SHOW (22/08/2003)

1. Naoki Tanisaki VS Keni'chi Hanai (*3/4)
2. Araken & Koichiro Arai VS Raimu Mishima & Takamichi Iwasa (**)
3. Mango Fukuda & Takeshi Minnamino VS Berlinetta Boxer & Murcielago (**1/4)
4. Taiji Ishimori, Shu Sato & Manabu Murakami VS
Suwa, Mini Cima, Suwacito & Small Dandy Fuji (***1/2)
5. Fuerza Guerrera VS Taiji Ishimori (31/8, **)

TORYUMON ESCAPE CAGE PPV (26/09/2003)

1. Susumu Yokosuka VS Dragon Kid (**3/4)
2. TARU VS Touro Owashi (**)
3. K-ness & YOSSINO VS Condotti Shuji & Brother YASSINI (**)
4. Masaaki Mochizuki, Second Doi & Anthony W.Mori VS
CIMA, Don Fuji & JUN (***1/2)
5. Araken VS Suwa VS Milano Collection AT VS Genki Horiguchi VS Magnum Tokyo
(Escape Cage, ***1/2)

TORYUMON PPV (16/12/2003)

1. Suwa, Taru & Don Fuji VS Genki Horiguchi, Susumu Yokozuka & Ryo Saito (***1/2)
2. Daniel Mishima & Micahel Iwasa VS Dragon Kid & Super Chisa (**1/2)
3, Araken VS Masaaki Mochizuki (***1/4)
4. Jun & Second Doi VS Yasshi & Dotti Shuji VS Yossino & Antohny W. Mori (***1/2)
5. Touru Owashi VS Cima (**)
6. Magnum Tokyo VS Milano Collection AT (***1/2)

TORYUMON PPV (31/01/2004)

1. Don Fuji & CIMA VS Henry Sugawara & Antohny W Mori (**3/4)
2. Daniel Mishima & Michael Iwasa VS Ryo Saito & Genki Horiguchi (Greatest DQ ever, ***)
3. YOSSINO & Milano Collection AT VS Second Doi & Super Shisa (***1/4)
4. TARU & SUWA VS Susumo Yokosuka & Magnum Tokyo (***)
5. YASSHI, Dotti Shuji & Touru Owashi VS
Kenichiro Arai, Dragon Kid & Masaaki Mochizuki (***1/2)

TORYUMON REVOLUCION PPV (22/02/2004)

1. TARU VS Shogo Takagi (3/4*)
2. Second Doi & Dragon Kid VS Ryo Sato & Genki Horiguchi (***1/2)
3. Michael Iwasa & Daniel Mishima VS Araken (Greates DQ Finnish Ever#2, ***1/2)
4. Antohny W Mori & Super Shisa VS Yossino & Milano Collection AT (***1/2)
5. Masaaki Mochizuki VS Susumu Yokosuka (***3/4)
6. Shuji Kondo, Brother YASSHI & Touru Owashi VS CIMA, SUWA & Don Fuji (***1/2)

TORYUMON PPV (28/03/2004)

1. Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi VS Second Doi & Araken (***1/4)
2. Florida Brothers VS TARU & Don Fuji (**1/2)
3. Shuji Kondo, Brother YASSHI & Takuya Sugawara VS
Milano Collection AT, Anthony W Mori & Ryo Saito (***)
4. Touru Owashi VS YOSSINO (**1/2)
5. CIMA VS Masaaki Mochizuki (***)
6. SUWA VS Dragon Kid (***1/4)

TORYUMON EL NUMERO UNO (28/04/2004)

1. Ultimo Dragon, Kenichiro Arai, Second Doi, Super Chisa VS
Genki Horiguchi & Milano Collection AT, Susumu Yokosuka & YOSSINO (***)
2. Michael Iwasa & Daniel Mishima VS Takashi Okamura & TARU (***)
3. Dragon Kid VS Masaaki Mochizuki (***1/2)
4. Shuji Kondo VS CIMA (**1/2)
5. Touru Owashi VS Don Fuji (**)6. Antohny W Mori & Naoki Tanisaki VS YASSHI & Takuya Sugawara (**1/4)
7. Dragon Kid VS Shuji Kondo (****)

TORYUMON 6TH ANIVERSARY SHOW (04/07/2004)

1. Genki Horiguchi, Ryo Saito & Naoki Tanisaki VS
Milano Collection AT, Antohny W Mori & Super Chisa (***1/2)
2. CIMA VS YOSSINO (***3/4)
3. Shuji Kondo VS Dragon Kid (***1/2)
4. Michael Iwasa & Daniel Mishima VS Akira Hokuto & Kensuke Sasaki (*3/4)
5. Ultimo Dragon VS Katsuhiko Nakajima (**3/4)
6. Kenichiro Arai, Masaaki Mocchizuki, Second Doi & Susumu Yokosuka VS
Brother YASSHI, Touru Owashi, Takauya Sugawara & Shogo Takagi (***)
7. Magnum Tokyo & Jinsei Shinzaki VS Don Fuji & TARU (**)
8. CIMA VS Shuji Kondo (**)

Inga kommentarer: