onsdag 19 mars 2008

NOAH TV 09/12/02

1. Masashi Aoyagi, Rusher Kimura, Mitsuo Momota VS
Kishin Kiwibata, Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen(*1/4)
2. Kentaro Shiga & Yoshinubo Kanemura VS Michael Modest & Donovan Morgan (***1/4)
3. Takuma Sano VS KENTA (**1/4)
4. Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura VS Makaoto Hashi & Akitoshi Saito (*1/2)
5. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio VS Richard Slinger & Scorpio (**)
6. Tamon Honda & Masao Inoue VS Jun Izimuda & Akira Taue (*)
7. Naomichi Marufuji VS Tatsuhito Takaiwa (****1/4)
8. Takao Omori & Yoshihiro Takayama VS Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (***)
9. Jun Akiyama VS Vader (**1/2)

NOAH DIFFER CUP SCRAMBLE TAG TEAM TOURNAMENT DAY ONE
(08/02/2003)

1. Kenta & Kotaru Suzuki VS Great Takeru & Kappa Kozou (***1/2)
2. Ultimo Dragon & Yossino VS Jun Kasai & Gran Naniwa (**1/2)
3. Mikami & Kudo VS Tetsuhiro Kuroda & Chockoball Mukai (JIP, **1/2)
4. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki VS Ikuto Hidaka & Masao Orihara (***1/4)

NOAH DIFFER CUP SCRAMBLE TAG TEAM TOURNAMENT DAY TWO
(03/09/2003)

1. Great Takeru VS Kappa Kozou (**1/2)
2. Masao Orihara VS Ikuto Hidaka (**3/4)
3. Tetsuhiro Kuroda & Chocoball Mukai VS Jun Kasai & Gran Naniwa (**)
4. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki VS Mikami & Kudo (Clip)
5. Ultimo Dragon & Yossino VS Kenta & Kotaro Suzuki (Clip)
6. Kenta & Kotaro Suzuki VS Mikami & Kudo (****)
7. Ultimo Dragon & Yossino VS Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki (***3/4)

BEST OF NOAH 2003 JAN-MAY

1. Mitsuharu Misawa & Masahiro Chono VS Kenta Kobashi & Akira Taue (10/1, ***)
2. Jun Akiyama & Akitoshi Saito VS Shinjiro Otani & Masato Tanaka (10/1, ****)
3. Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi VS Koji Kanemoto & Jushin Liger (26/1, ***)
4. Kenta Kobashi VS Mitsuharu Misawa (1/3, ****)
5. Yoshinobu Kanemaru, Makoto Hashi & Takashi Sugiura VS
Kenta, Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki (16/1, 2/3, ***1/2)
6. Tamon Honda VS Kenta Kobashi (13/4, **1/2)
7. Jun Akiyama, Akitoshi Saito, Yoshinoblu Kanemaru & Makoto Hashi VS
Kenta Kobashi, Tamon Honda, Tsyushi Kikuchi & Kenta (15/5, Captain Falls Elimination, ***1/4)

BEST OF NOAH 2003 JUN – AUG

1. Kenta Kobashi, Tamon Honda, Tsuyoshi Kikuchi & Kenta VS
Jun Akiyama, Akitoshi Saito, Yoshinobku Kanemaru & Makato Hashi (1/6, ***1/2)
2. Yuji Nagata VS Akira Taue (6/6, ***1/4)
3. Jun Akiyama & Akitoshi Saito VS Kenta Kobashi & Tamon Honda (6/6, ****)
4. Yoshinabu Kanemaru VS Naomichi Marufuji (8/6, **1/2)
5. Jushin Liger, Takehiro Murahama & Ricky Marvin VS
Naomichi Marufuji, Kenta & Kotaro Sauzuki (29/6, ***1/2)
6. Kenta Kobashi & Tamon Honda VS Yoshihiro Takayama & Shinya Makabe (16/7, **3/4)
7. Naomichi Marufuji & Kenta VS Jushin Liger & Takehiro Murahama (16/7, ****1/4)
8. Jun Akiyama, Akitoshi Saito, Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi VS
Kenta Kobashi, Tamon Honda, Naomichi Marufuji & Kenta (23/8, ****)
9. Kenta Kobashi VS Bison Smith (**1/4)

BEST OF NOAH 2003 SEPT – DEC

1. Naomichi Marufuji & Kenta VS Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (12/9, ****1/4)
2. Kenta Kobashi VS Yuji Nagata (12/9, ***3/4)
3. Kenta Kobashi & Tamon Honda VS Akira Taue & Daisuke Ikeda (24/10, ***1/4)
4. Takeshi Morishima VS Mohammed Yone (1/11, **3/4)
5. Naomichi Marufji & Kenta VS Juventud Guerrera & Ricky Marvin (1/11, ****1/2)
6. Kenta VS Takashi Suguira (30/11, Edited, **1/4)
7. Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi VS Kenta Kobashi & Tamon Honda (30/11, Edited, **3/4)
8. Kenta Kobashi VS Mohammed Yone (6/12, **3/4)
9. Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi VS Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (6/12, ***)

NOA SUMMER NAVIGATION 02/07/2005

1. Kishin Kawabata VS Haruka Eigen (DUD)
2. Scorpio, Rick Steiner & Low Ki VS Akitoshi Saito, Masao Inoue & Mitsuo Momota (**)
3. Akira Taue & Michael Modest VS Takuma Sano & Donovan Morgan (*3/4)
4. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura VS KENTA & Kotoru Suzuki (***1/4)
5. Takeshi Morishima, Takeshi Rikio & Mohammed Yone VS
Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Richard Slinger (**3/4)
6. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi VS Tamon Honda & Go Shiozaki (**3/4)
7. Jun Akiyama, SUWA & Makoto Hashi VS
Ricky Marvin, Naomichi Marufuji & Minoru Suzuki (***3/4)

NOAH DESTINY TOKYO DOME 17/07/2005

1. Takashi Sugiura, SUWA & Masashi Aoyagi VS
Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuo Momota & Katsuhiko Nakajin (**)
2. Mohammed Yone & Takeshi Morishima VS Tamon Honda & Go Shiozaki (**1/2)
3. Akitoshi Saito, Shiro Koshinaka & Masao Inoue & Kishin Kawabata VS
Akira Taue, Takuma Sano, Jun & Haruka Eigen (*1/2)
4. Mushiking Terry VS Black Mask (**3/4)
5. KENTA VS Yoshinobu Kanemaru (***1/4)
6. Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji VS Jun Akiyama & Makoto Hashi (****)
7. Takeshi Rikio VS Hiroshi Tanahashi (***)
8. Genichiro Tenryu VS Yoshinari Ogawa (**)
9. Kenta Kobashi VS Kensuke Sasaki (****)
10. Mitsuharu Misawa VS Toshiaki Kawada (***)

NOAH DIFFER CUP JR TAG TOURNAMENT 10/07/05

1. Tiger Emperor & Super Shisa VS Takehiro Murahama & Katsuhiko Nakajima (***1/4)
2. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita VS Taka Michinoku & PSYCHO (***1/4)
3. Naomichi Marufuji & KENTA VS KUDO & Iifushi Kota (***3/4)
4. Kaz Hayashi & Leonardo Spanky VS Takashi Sasaki & GENTARO (***1/4)
5. Sonjay Dutt VS Ebetaro (DUD)
6. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita VS Tiger Emperor & Super Shisa (***1/2)
7. Naomichi Marufuji & KENTA VS Kaz Hayashi & Leonardo Spanky (***3/4)
8. Osamu Namaguchi VS Katsuhiko Nakajima (***1/2)
9. Amazing Kong VS Stalker Ikichawa & DJ Nira (DUD)
10. Takehiro Murahama & Kudo VS Hi69 & Iifusha Kota (***1/4)
11. Tomohiro ishii, Tatsuhito Takaiwa & Yoshihiot Sasaki VS
Taka Michinoku, Psycho & Sonjay Dutt (***1/2)
12. Super Shisa & Tiger Emperor VS Kaz Hayashi & Leonardo Spanky (**3/4)
13. Naomichi Marufuji & KENTA VS Ikuto Hidaka & Minoru Fujita (***1/2)

NOAH 2ND GREAT VOYAGE 18/09/2005

1. Tamon Honda VS Kentaro Shiga (*1/2)
2. Jun Izimuda & Haruka Eigen VS Kishin Kawabata & Mitsuo Momota (*1/2)
3. Masao Inoue, Tsyoshi Kikuchi & Mushiking Joker VS
Scorpio, Eddie Edwards & Mushiking Terry (**1/2)
4. Yoshinari Ogawa, Makoto Hashi & Go Shiozaki VS
Akitoshi Saito, Shiro Koshinaka & Takashi Sugira (**1/2)
5. Takeshi Morishima VS Yoshinabu Kanemaru (**3/4)
6. Mohammed Yone VS Minoru Suzuki (***)
7. KENTA VS SUWA (***3/4)
8. Kenta Kobashi & Akira Taue VS Jun Akiyama & Genichiro Tenryu (**3/4)
9. Mitsuharu Misawa VS Takeshi Rikio (**1/2)

NOAH 3RD GREAT VOYAGE (05/11/2005)

1. Yoshinari Ogawa, Kentaro Shiga & Ricky Marvin VS
Akitoshi Saito, Masao Inoue & Takashi Suguira (***)
2. Takuma Sano VS Mushiking Terry (*3/4)
3. Jun Akiyama & Shiro Koshinaka VS Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji (**1/4)
4. Scorpio VS Yoshinobu Kanemaru (*1/2)
5. Kenta Kobashi & Go Shiosaki VS Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (****)
6. Mitsuahru Misawa VS Genichiro Tenryu (*3/4)
7. Mohammed Yone & Takeshi Morishima VS KENTA & Katsuyori Shibata (****1/4)
8. Takeshi Rikio VS Akira Taue (**)

NOAH WINTER NAVIGATION IN SAPPORO (27/11/05)

1. Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota VS Tamon Honda & Haruka Eigen (3/4*)
2. Takuma Sano & Jun Izimuda VS Daisuke Ikeda & Masashi Aoyagi (*)
3. Doug Williams & Nigel McGuinness VS Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga (**3/4)
4. Scorpio, Bison Smith & Low Ki VS Akitoshi Saito, Masao Inoue & Kishin Kawabata (**)
5. Takeshi Morishima, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru VS
Minoru Suzuki, SUWA & Mushiking Joker (**1/4)
6. Genichiro Tenryu VS Go Shiosaki (**1/4)
7. Jun Akiyama VS Takeshi Suguira (**1/2)
8. Akira Taue, Mitsuharu Misawa & Kenta Kobashi VS
KENTA, Naomichi Marufuji & Mushiking Terry (***)

NOAH FIRST NAVIGATION 22/01/2006

1. Mitsuo Momota & Kentaro Shiga VS Haruka Eigen & Kishin Kawabata
2. Dakota, Yoshinobu Kanemaru & Naoki Sano VS
Masao Inoue, Tsutomu Hiranayagi & Akitoshi Saito
3, Shiro Koshinaka & Yoshinari Ogawa VS Tamon Honda & Daisuke Ikeda
4. Scorpio, SUWA & Minoru Suzuki VS Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Morishima & Momhamed Yone
5. Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Mushiking Joker VS
Mitsuharu Misawa, Takashi Suguira & Mushiking Terry (***)
6. Akebono & Takeshi Rikio VS Jun Izimuda & Kenta Kobashi (**1/2)
7. KENTA VS Naomichi Marufuji (****1/4)
8. Jun Akiyama VS Akira Taue (***)

NOAH FIRST NAVIGATION
TOKYO, JAPAN (21/01/2007)

1. Atsushi Aoki, Taiji Ishimori & Mohammed Yone VS
Dakota, Yoshinabu Kanemaru & Kentaro Shiga (***1/4)
2. Tamon Honda, Jun Izimuda & Tsyoshi Kikuchi VS
Masao Inoue, Kishin Kawabata & Akitoshi Saito (*1/2)
3. Makoto Hashi VS Akira Taue (**)
4. Nigel McGuinness & Doug Williams VS Yoshinari Ogawa & Shuehi Taniguchi (**1/4)
5. Naoki Sano VS Takashi Sugiura (**1/4)
6. Jun Akiyama VS Go Shiozaki (**3/4)
7. Jay & Mark Briscoe © VS Ricky Marvin & Kotaro Suzuki (***3/4)
8. SUWA, Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayama VS
KENTA, Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio (**1/2)
9. Takeshi Morishima VS Mitsuarhu Misawa (***)

SEM
TOKYO, JAPAN (04/04/2007)

1. Ricky Marvin VS Akihiko Ito (**1/4)
2. Kotaro Suzuki VS Tsutomu Hirayanagi (*1/2)
3. Go Shiosaki VS Daniel Cross (**)
4. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki VS Bryan Danielson & Taiji Ishimori (***1/4)
5. KENTA VS Ted Dibiase Jr (**1/2)
6. Takeshi Rikio & Ippei Ota VS Bison Smith & Joe Legend (**)

NOAH NORTHERN NAVIGATION 07/06/2007

1. KENTA VS Go Shiozaki (***)
2. Naomichi Marufuji VS Taiji Ishimori (***1/2)
3. Bull Buchanan, D-Lo Brown & Eddie Edwards VS
Jun Akiyama, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru (**1/2)
4. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin VS Kenichiro Arai & Taku Iwasa (****1/2)
5. Mitsuharu Misawa VS Bison Smith (**1/2)

NOAH SUMMER NAVIGATION 01/07/07

1. Kotaro Suzuki VS Nigel McGuinness (**1/2)
2. Makato Hashi, Takeshi Morishima & Mohamed Yone VS Kenta, Takuma Sano & Taiji Ishimori (**3/4)
3. Atsushi Aoki & Rocky Romero VS Bryan Danielson & Davey Richards (***3/4)
4. Jay & Mark Briscoe VS Naomichi Marufuji & Kota Ifushi (****)

NOAH SUMMER NAVIGATION 15/07/07

1. Kota Ifushi & Naomichi Marufuji VS KENTA & Taiji Ishimori (****1/2)
2. Jay & Mark Briscoe VS Ricky Marvin & Kotaro Suzuki (***1/2)
3. Jun Akiyama & Takeshi Rikio VS Kishin Kawabata & Kentaro Shiga (***)
4. Mitsuharu Misawa VS Akira Taue (**3/4)

NOAH FIRST NAVIGATION 06/01/08

1. Davey Richards VS Atsushi Aoaki (***3/4)
2. Rocky Romero VS Yoshinabu Kanemaru (**3/4)
3. Mitsuharu Misawa, Ippei Ota & Go Shiozaki VS
Takeshi Morishima, Naomichi Marufuji & Mohamed Yone (**1/2)

Inga kommentarer: